xxxx
xx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De overeenkomst
De ondernemer: Sportsaeck gevestigd op de Nieuwstraat 25 te Woerden die een overeenkomst sluit betreffende sportieve activiteiten. Hierna ook te noemen “Sportsaeck”.

De klant: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sportieve activiteiten.

Sportieve activiteiten: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De overeenkomst: Overeenkomst tussen Sportsaeck en de klant ter zake van sportieve activiteiten.

1.1 De overeenkomst met Sportsaeck komt tot stand door aanmelding middels de website www.sportsaeck.nl, via de mail en/of telefonisch met het verzoek voor deelname.
1.2 Deelname aan de trainingen is volledig voor eigen risico van de klant. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Elke klant is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan Sportsaeck. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.3 Deelname aan één van de trainingen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. Gedurende een bedenktijd van een week na aanmelding heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.
1.4 Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de klant eerder gebruik maakt van de sportfaciliteiten.

Artikel 2: Betaling
2.1 De klant dient het verschuldigde trainingsgeld binnen 14 dagen middels een bankoverschrijving te voldoen aan Sportsaeck of anders vermeld. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Sportsaeck het recht om de klant de invorderings-en incassokosten te verhalen. Daarnaast vinden de betalingen plaats via het reserveringssysteem van Trainin. Maandelijks wordt er naar de klant een betaallink verstuurd wanneer de klant een bootcamp onbeperkt abonnement heeft. Andere producten dienen direct in het reserveringssysteem van Trainin te worden aangeschaft.
2.2 Restitutie van trainingsgeld is niet mogelijk.
2.3 Het verschuldigde bedrag mag indien nodig na overeengekomen in 2 termijnen worden geïncasseerd.
2.4 Voor bedrijven kan vanuit Sportsaeck een factuur worden opgemaakt.

Artikel 3: Uitsluiting
3.1 Sportsaeck heeft het recht deelname van de aangemelde klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3.2 Sportsaeck heeft het recht de toegang van de trainingen, zonder opgave van reden, van de klant te weigeren.

Artikel 4: Gemiste trainingen
4.1 Het aantal trainingen op een bootcamp strippenkaart zijn 1 jaar geldig, het aantal trainingen op de groepsles sup strippenkaart is 6 maanden geldig.
4.2 Gemiste trainingen kunnen in overleg worden ingehaald. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste trainingen door vakantie, ziekte of andere redenen.
4.3 Bij afwezigheid of ziekte dient de klant zich 24 uur van tevoren af te melden. Wanneer de klant zich niet 24 uur van tevoren afmeldt kan de gemiste training niet worden ingehaald.
4.4. Het annuleren van een bootcamp of geboekte suples kan tot uiterlijk 4 uur van te voren. Wanneer er na die tijd wordt geannuleerd vervalt de strip op de kaart.

Artikel 5: Annulering door Sportsaeck
5.1 Sportsaeck heeft het recht zonder opgave van redenen training en/of trainingsactiviteiten te wijzigen.
5.2 Sportsaeck heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van de klant te weigeren.

Artikel 6: Wijzigingen
6.1 Sportsaeck behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de trainingstijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Sportsaeck verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2 Sportsaeck is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een training.

Artikel 8: Toepasselijkheid en geschillen
8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sportsaeck betreffende deelname aan de trainingen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel van advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Sportsaeck.
8.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de omgeving van de vestiging van Sportsaeck behoudens hogere voorziening.
8.4 Bij gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Sportsaeck.

Artikel 9: Opzegtermijn
9.1 Er geldt geen opzegtermijn voor het stoppen van het afgesproken personal training traject. Er kan geen restitutie van het trainingsgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschied schriftelijk per e-mail of telefonisch. Sportsaeck stuurt u een bevestiging met de einddatum van het te volgen traject.
9.2 Na opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste trainingen in te halen.

9.3 Een bootcamp onbeperkt abonnement wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden, daarna geld een opzegtermijn van 1 maand.

9.4 Tussentijds pauzeren van het bootcamp onbeperkt abonnement is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een blessure of zwangerschap.

Artikel 10: Prijs en prijswijzigingen
10.1 Het totale bedrag voor een training of het trainingstraject wordt vooraf overeengekomen.
10.2 Eventuele prijsverhogingen worden door Sportsaeck 2 weken voorafgaand aan het nieuwe traject genoegzaam bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding.

Artikel 11: Klachten
11.1 In geval van klachten m.b.t. Sportsaeck dient de klant zich altijd te wenden tot Sportsaeck.
11.2 De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen.

Artikel 12: Huisregels
12.1 Kom op tijd.
12.2 Heb verantwoordelijkheid voor eigen lichaam en werk binnen eigen grenzen. De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
12.3 De klant is verplicht om pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden aan Sportsaeck evenals veranderingen in haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
12.4 Het is raadzaam om waardevolle spullen thuis te laten.
12.5 Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken voor of tijdens een training van Sportsaeck. Ook deelname aan de trainingen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen en als doping aangeduide middelen is niet toegestaan.
12.6 De klant dient de aanwijzingen van Sportsaeck c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
12.7 De klant dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres en telefoonnummer tijdig schriftelijk of telefonisch aan Sportsaeck mede te delen.
12.8 Deelname aan de trainingen van Sportsaeck is geheel op eigen risico en de klant verklaart dat hij/zij zelf een eigen risicoverzekering heeft afgesloten of af zal sluiten. Of dat hij/zij zodanig genoegzaam verzekerd is voor een eventueel ongeval (inzake materiële, lichamelijke of geestelijke schade).
12.9 Sportsaeck is niet aansprakelijk voor eventuele in of na de training opgedane schade, letsel, diefstal, in de ruimste zin van het woord en ook waarin deze tekst niet voorziet.
12.10 Sportsaeck behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

Artikel 13: Tot slot
13.1 Door aanmelding middels het aanmeldformulier verklaart de klant de betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sportsaeck te accepteren.
13.2 Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Sportsaeck en de klant.

AANVULLENDE VOORWAARDEN SUP-HUUR/SUP-LESSEN/SUP-TOUR/SUP-ACTIVITEITEN/SUP-FESTIVAL/SUP&SHINE
Naast de Algemene Voorwaarden van Sportsaeck, gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP-huur/SUP-les/SUP-tours/Sup-activiteiten/Sup-Festival/Sup&Shine van Sportsaeck. Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huurvoorwaarden gelden bij SUP-huur/SUP-les/SUP-tours/Sup-activiteiten/Sup-Festival/Sup&Shine altijd de aanvullende verhuurvoorwaarden.

Artikel 1: Definities
1.1 Huurder of deelnemer: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan (begeleide) SUP-activiteit.
1.2 Verhuurder: Sportsaeck, Sportsaeck in deze overeenkomst.
1.3 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP-huur of SUP-tour tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging.
1.4 Huurovereenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = Sportsaeck.
1.5 Waiver: een schriftelijke verklaring waarin deelnemer aangeeft en ondertekent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden SUP-huur/SUP-les/SUP-tour.
1.6 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (hierna: SUP), peddel, wetsuit, SUP-vinnen en/of andere producten vermeld op de huurovereenkomst/boeking.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kunt suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie.
2.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.
2.3 Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:
– kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huurvoorwaarden en hiermee akkoord gaat
– in het bezit is van een zwemdiploma
– in goede gezondheid verkeerd
– geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode
– ouder is dan 18 jaar
– indien minderjarige aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
2.4 Iedere SUP van Sportsaeck beschikt over een leash. Het gebruik van een leash is verplicht. Bij het te water gaan verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP-instructie welke mondeling is uitgevoerd voor of tijdens de activiteit.
2.5 Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden/waiver ondertekenen.
2.6 Huurder verleent middels ondertekening/akkoord gaan met de huurvoorwaarden/waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto`s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media.

Artikel 3: Overeenkomst en Prijs
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder.
3.2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.sportsaeck.nl.
3.3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.sportsaeck.nl, via de mail en/of telefonisch.
3.4 Na aanvraag via de website van Sportsaeck ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden.
3.5 De betalingen vinden plaats via een betaalverzoek. Boek je een activiteit vanuit een bedrijf dan ontvang je van Sportsaeck een factuur. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden.
3.6 Nadat de boeking/reservering betaald is, is de boeking van de activiteit definitief.
3.7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van Sportsaeck waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald.

Artikel 4: Herroepingsrecht
4.1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren.
4.2 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
4.3 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen met Sportsaeck.
4.4 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.

Artikel 5: Huurperiode en verplichtingen
5.1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
5.2 Op de huurlocatie/bij afhaling van de gehuurde materialen dient de waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder).
5.3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
5.4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren.
5.5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.
5.6 De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde(n) uit te lenen.
5.7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
5.8 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
5.9 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

Artikel 6: Aansprakelijkheid verhuurder
6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
6.3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

De klant verklaart kennisgenomen te hebben van bovengenoemde Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden SUP-huur/SUP-les/SUP-tours/Sup-activiteiten/Sup-Festival/Sup&Shine en gaat door het tekenen van de waiver of in het geval van Sup & Shine, het kopen van een ticket via Atleta, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Privacy Statement
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Sportsaeck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sportsaeck, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sportsaeck verstrekt. Sportsaeck kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Sportsaeck gegevens nodig heeft?
Sportsaeck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Sportsaeck uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Sportsaeck gegevens bewaard
Sportsaeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Sportsaeck verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Sportsaeck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sportsaeck gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Sportsaeck maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sportsaeck bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sportsaeck te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sportsaeck heeft hier geen invloed op. Sportsaeck heeft Google geen toestemming gegeven om via Sportsaeck verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering gebruik hiervoor het contactformulier. Sportsaeck zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Sportsaeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sportsaeck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

-Privacy Statement-

Sportsaeck, 2020-2024